Zapraszamy na nasz kanał na Youtube

Regulamin

REGULAMIN MŁODZIEŻOWEJ AKADEMII MUSICALOWEJ WE WROCŁAWIU

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem zajęć artystycznych jest DTM Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne.
1. Przedmiotem działań jest:
a/ kształcenie dzieci i młodzieży z zakresu śpiewu, aktorstwa i tańca
b/ upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia poprzez ruch i świadomość,
c/ kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez odpowiednie wzorce, autorskie programy zaangażowanej kadry prowadzącej,
d/ organizowanie imprez prezentujących osiągnięcia i talent uczniów,
e/ organizowanie letnich oraz zimowych warsztatów musicalowych,
2. Miejscem organizowanych zajęć jest ALA Autorskie Liceum Artystyczne we Wrocławiu 53-606 ul. Robotnicza 36/38.
3. Przed przystąpieniem do zajęć rodzice/opiekunowie prawni podpisują oświadczenie (kartę zgłoszeniową) dotyczące zdrowia dziecka i braku przeciwwskazań do uczestniczenia w wyżej wymienionych zajęciach.
4. Młodzieżowa Akademia Musicalowa informuje rodziców/opiekunów o warunkach panujących na danym obiekcie, o rodzaju i intensywności zajęć oraz o pozostałych szczegółach organizacji i przebiegu zajęć w celu podjęcia decyzji o przystąpieniu do nich.
5. Młodzieżowa Akademia Musicalowa nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca się do ubezpieczenia dziecka we własnym zakresie.

II.WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Młodzieżowa Akademia Musicalowa świadczy usługi z zakresu zajęć z tańca, aktorstwa i śpiewu odpłatnie.
2. Wysokość opłat za zajęcia określona jest w cenniku umieszczonym w załączniku.
3. Uczestnik wnosi opłatę za zajęcia w systemie miesięcznym.
4. Opłata za zajęcia powinna być uregulowana przelewem. Osoby, które nie opłaciły zajęć nie mogą brać w nich udziału.
5. Wniesienie opłaty miesięcznej upoważnia do uczestnictwa w określonej grupie zajęciowej.
6. Opłaty za zajęcia dokonuje się do 15 dnia w danym miesiącu przelewem na konto.
Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne:
BGŻ BNP Paribas nr 66 1600 1462 1021 4380 9000 0003
ul. Maślicka 8a 54-107 Wrocław,
w tytule proszę wpisać „MAM-imię, nazwisko , miesiąc”
7. Liczba zajęć w poszczególnych miesiącach może być różna ze względu na święta kościelne i państwowe. Cena za zajęcia jednak nie ulega zmianie.
8. W miesiącu na który przypadają ferie zimowe (styczeń 2018) uczestnicy wpłacają 50% miesięcznej opłaty za zajęcia.
9. Młodzieżowa Akademia Musicalowa nie dokonuje zwrotu wpłaconych kwot w przypadku nieobecności uczestnika nie wynikającej z winy Młodzieżowej Akademii Musicalowej.
10. Plan zajęć poszczególnych grup Młodzieżowej Akademii Musicalowej umieszczony jest w załączniku.
11. Przewidujemy zniżki
a) dla rodzeństw pierwszego pokrewieństwa uczęszczających do jednej grupy na zajęcia
b) dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
Cennik zniżek w poszczególnych grupach dostępny w załączniku.

III. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Zajęcia odbywają się regularnie w zorganizowanych grupach.
2. W celu zapewnienia jak najlepszych świadczonych usług i maksymalnego bezpieczeństwa uczestników zajęć Młodzieżowa Akademia Musicalowa prowadzi listy obecności uczestników zajęć.
3. Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania praw i godności pracowników i innych uczestników zajęć.
4. Uczestnik zobowiązuje się uczęszczać w zajęciach regularnie. W przypadku zaległości w programie spowodowanych częstą nieobecnością uczestnika na zajęciach Młodzieżowa Akademia Musicalowa ma prawo nie dopuścić uczestnika do wzięcia udziału w pokazie kończącym rok pracy Młodzieżowej Akademii Musicalowej.
5. Młodzieżowa Akademia Musicalowa ma prawo dokonywać zmian/przeniesień w grupach wynikających z poczynionych postępów uczestników. Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmują instruktorzy.
6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznych regulaminów na terenie placówki, gdzie odbywają się zajęcia, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz zachowania czystości i poszanowania mienia.
7. Zaleca się, aby uczestnicy zajęć nie przynosili i nie pozostawiali przedmiotów wartościowych na terenie placówki np. laptopów, telefonów komórkowych, tabletów itp. Za mienie uczestników zajęć Młodzieżowa Akademia Musicalowa nie ponosi odpowiedzialności. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez opieki rzeczy wartościowe.
8. Zapisy na zajęcia odbywają się drogą mailową, poprzez wysłanie wiadomości na adres: zgloszenia@mam-musical.pl. Zgłoszenia przyjmowane są w okresie ogłoszonej przez Młodzieżową Akademię Musicalową rekrutacji. O przyjęciu dziecka na zajęcia decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń do konkretnej grupy wiekowej. W przypadku większej ilości zgłoszeń chętni wpisywani są na listy rezerwowe.
9. Młodzieżowa Akademia Musicalowa w przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie, bez konieczności wcześniejszego informowania uczestników.
10. Młodzieżowa Akademia Musicalowa, sporadycznie – w określonych sytuacjach może zamienić godziny i daty zajęć. O tym fakcie powiadomi odpowiednio wcześniej w formie pisemnej (mailem). W przypadku nieobecności uczestnika w wyznaczonym terminie opłata za zajęcia nie ulega zmianie.
11. Przed wejściem na salę zajęć obowiązuje zmiana obuwia.
12. Zabrania się wnoszenia i spożywania posiłków, napojów i gum do żucia na zajęcia, z wyjątkiem wody pitnej.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika podczas drogi na zajęcia oraz z zajęć. Uczestnik jest pod opieką instruktorów tylko podczas trwania zajęć.
14. Uczestnik, nie stosujący się do powyższego regulaminu, lub stosujący rażące zaniedbania w pracy w grupie, może zostać skreślony z listy uczestników decyzją instruktorów.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowa Akademia Musicalowa.
2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Młodzieżową Akademię Musicalową dla celów związanych z organizacją zajęć.
3. Uczestnik zajęć w Młodzieżowej Akademii Musicalowej wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Młodzieżowej Akademii Musicalowej, w przypadku publikacji zdjęć, filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez Młodzieżową Akademię Musicalową.
4. Wszelkie sprawy nie zawarte w regulaminie rozpatrywane będą indywidualnie przez kierownictwo Młodzieżowej Akademii Musicalowej.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 września 2017.

Galeria naszych zdjęć zobacz naszą galerię na facebook Zobacz całą galerię