Sklep Mam

Zapraszamy na nasz kanał na Youtube

Regulamin

REGULAMIN WARSZTATÓW MŁODZIEŻOWEJ AKADEMII MUSICALOWEJ, KTÓRYCH ORGANIZATOREM JESTSTOWARZYSZENIE DOLNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem warsztatów artystycznych jest Stowarzyszenie Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne z siedzibą we
Wrocławiu, ul. Maślicka 8A, 54-107 Wrocław, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod
numerem KRS 0000059076, NIP 8961003742- dalej: Organizator/ Stowarzyszenie.
2. Warsztaty prowadzone są przez Młodzieżową Akademię Musicalową - inicjatywę wyodrębnioną w ramach działalności
statutowej Stowarzyszenia za pośrednictwem prowadzących - dalej: Prowadzący.
3. Przedmiotem działań Organizatora, w tym Prowadzącego jest:
a/ kształcenie dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu śpiewu, aktorstwa i tańca
b/ upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zdrowego stylu życia,
c/ kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez odpowiednie wzorce, autorskie programy
zaangażowanej kadry prowadzącej,
d/ organizowanie imprez prezentujących osiągnięcia i talent uczestników Warsztatów,
e/ organizowanie Letnich oraz Zimowych Warsztatów Musicalowych.
4. Miejscem organizowanych Warsztatów w formie stacjonarnej jest Salezjańska Szkoła Podstawowa we Wrocławiu ul. Świętokrzyska 45-55, 50-327 lub w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, inne miejsce wyznaczone przez
Prowadzącego. Warsztaty w formie zdalnej realizowane są przy pomocy wyznaczonych przez Prowadzącego rozwiązań
teleinformatycznych.
5. Przed przystąpieniem do Warsztatów Rodzice/Opiekunowie Prawni/ Pełnoletni Uczestnicy zawierają Umowę w
zakresie uczestnictwa małoletniego lub Uczestnika w zajęciach, podpisują oświadczenie dotyczące zdrowia
małoletniego/Uczestnika i braku przeciwwskazań do uczestniczenia w wyżej wymienionych Warsztatach, udzielają zgody
na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na wykorzystanie wizerunku.
6. Przed zawarciem Umowy z Uczestnikiem, Stowarzyszenie za pośrednictwem Prowadzącego i jego kadry informuje
Rodziców/Opiekunów/Uczestników o warunkach panujących w danym obiekcie, o rodzaju i intensywności Warsztatów
oraz o pozostałych szczegółach organizacji i przebiegu Warsztatów, w celu podjęcia decyzji o przystąpieniu do nich.
7. Stowarzyszenie w ramach Opłaty za Warsztaty nie ubezpiecza uczestników Warsztatów od nieszczęśliwych
wypadków. W przypadku małoletnich Uczestników Warsztatów Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie w
granicach wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).
8. Organizator prowadzi następujące Warsztaty:
8.1. Grup MAMiątka - dla dzieci w wieku 2-3 lata;
8.2. Grup MAMinki - dla dzieci w wieku 4-6 lat;
8.3. Grup Młodzieżowych - dla dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat;
8.4. Grup MAMuty - dla dorosłych w wieku od 19 lat;
8.5 Grup MAMersi - dla dorosłych w wieku od 19 do 35 lat.
9. Szczegółowe informacje dotyczące rodzajów prowadzonych Warsztatów udostępnione są na stronie internetowej:
www.mam-musical.pl

II.WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Warsztaty prowadzone są odpłatnie. Szczegółowe informacje dotyczące Opłat za Warsztaty dostępne są na stronie
internetowej: www.mam-musical.pl
2. Wysokość Opłat za Warsztaty, w tym harmonogram płatności, określona jest w Umowie z Uczestnikiem.
3. Uczestnik wnosi Opłatę za Warsztaty w miesięcznych ratach w sposób określony w Umowie z Uczestnikiem.
4. Opłata za Warsztaty powinna być uregulowana terminowo. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest terminowe
uiszczenie Opłaty (jej miesięcznej raty). Uczestnicy, którzy nie uiścili terminowo Opłaty, nie mogą brać udziału w
Warsztatach.
5. Opłata uiszczana jest za pośrednictwem udostępnionego na stronie internetowej: https://mam.langlion.com/ systemu
płatności on-line PayU.
6. Liczba zajęć w poszczególnych miesiącach uzależniona jest od ilości dni pracujących w danym miesiącu.
7. Absencja Uczestnika w Warsztatach nie zwalnia z konieczności uiszczenia Opłaty.
8. Opłata nie jest zwracana w przypadku absencji Uczestnika w Warsztatach.
9. Opłata nie ulega zmianie niezależnie od formy realizacji Warsztatów.
10. Za niewykorzystane Warsztaty z uwagi na absencję Uczestnika Opłata (jej rata lub równowartość za jeden Warsztat)
nie podlega zwrotowi oraz nie przechodzi na kolejne miesiące do wykorzystania.
11. Szczegółowy Plan Warsztatów umieszczony jest w kalendarzu dostępnym na stronie internetowej:
https://mam.langlion.com/.
12. W zakresie Opłat dostępnych na stronie internetowej: www.mam-musical.pl , Organizator przewiduje możliwość
udzielania zniżek w jednym z następujących przypadków:
12.1. dla rodzeństw pierwszego pokrewieństwa uczęszczających do jednej grupy/różnych grup warsztatowych
12.2. dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
13. Zniżki nie łączą się. Uczestnik według uznania uprawniony jest do wyboru podstawy naliczenia zniżki. W przypadku
Karty Dużej Rodziny, zniżka może zostać zrealizowana wyłącznie po przesłaniu skanu Karty w wiadomości w systemie
LangLion do Administratora właściwej grupy, niezwłocznie po podpisaniu Umowy. Szczegółowy Cennik zniżek w
poszczególnych grupach dostępny jest na stronie www.mam-musical.pl.
14. Prowadzący wyznacza Opłatę rezerwacyjną w wysokości 100 złotych dla Uczestników deklarujących kontynuację
udziału w Warsztatach w kolejnym sezonie. Uiszczenie Opłaty jest jednoznaczne z gwarancją utrzymania miejsca na
Warsztatach. Opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna, w całości odliczana od pierwszej Opłaty za Warsztaty w nowym
sezonie. Brak uiszczenia Opłaty rezerwacyjnej w terminie jest jednoznaczny z utratą miejsca w grupach warsztatowych
w kolejnym sezonie. Termin uiszczenia Opłaty rezerwacyjnej przypada na 25.06.2022 r.
15. W ramach Warsztatów stacjonarnych organizowane są pokazy artystyczne, w tym pokaz końcowy po zakończeniu
kursu warsztatowego dla poszczególnych grup warsztatowych w terminach ustalonych w kalendarium wydarzeń, dostępnym na stronie internetowej: https://mam.langlion.com/. Wszystkie pokazy są biletowane. Bilety ogólnodostępne
będą do zakupienia w kasie obiektu, w którym odbędą się pokazy końcowe.
16. W ramach Warsztatów zdalnych organizowane są pokazy pracy artystycznej w formie filmów prezentujących krótkie
występy wokalno-taneczno-aktorskie.
17. W przypadku zakończenia Warsztatów w formie stacjonarnej Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia jednorazowej
Opłaty na zakup kostiumów, oprawę filmową i dokumentację fotograficzną pokazów końcowych w kwocie wyznaczonej
przez Prowadzącego nie wyższej niż 200 zł w terminie określonym przez Prowadzącego. Po pokazach końcowych
kostium pozostaje w ewidencji magazynu kostiumów do dalszego użytku Uczestników Warsztatów.

III. ORGANIZACJA ZAJĘĆ STACJONARNYCH
1.Każdy Uczestnik przed rozpoczęciem Warsztatów otrzymuje indywidualny login oraz hasło do systemu LangLion. W
przypadku małoletniego Uczestnika, indywidualny login i hasło otrzymuje także jego przedstawiciel ustawowy.
2. Warsztaty odbywają się regularnie w zorganizowanych grupach.
3. W celu zapewnienia jak najlepszych świadczonych usług i maksymalnego bezpieczeństwa Uczestników Warsztatów, Prowadzący prowadzą listy obecności Uczestników Warsztatów.
4. Uczestnicy Warsztatów zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących w budynku, w którym Warsztaty są
organizowane, poszanowania praw i godności pracujących tam pracowników oraz innych Uczestników Warsztatów.
5. Uczestnik zobowiązuje się uczęszczać na Warsztaty regularnie. W przypadku zaległości w programie spowodowanych
częstą nieobecnością Uczestnika, Uczestnik może zostać niedopuszczony do wzięcia udziału w pokazie kończącym rok
pracy oraz innych dodatkowych projektach.
6. W przypadku braku sumienności, dyscypliny i zaangażowania w przygotowanie się do Warsztatów oraz realizacji
ustalonego programu, Uczestnik może zostać niedopuszczony do wzięcia udziału w pokazie kończącym rok pracy oraz
innych dodatkowych projektach.
7. Uczestnik zobowiązuje się do przybycia na Warsztaty i próby przed pokazami na co najmniej 15 minut przed ich
planowanym rozpoczęciem.
8. Uczestnik (Grupy Młodzieżowe, MAMuty oraz MAMersi) zobowiązuje się do uczęszczania na Warsztaty w
odpowiednim stroju, tj.: czarny strój treningowy bez nadruków (wyjątek stanowi odzież z LOGO Organizatora lub
Prowadzącego), sportowe buty zmienne z twardą podeszwą oraz upięte włosy. Uczestnik może zostać niedopuszczony
do uczestnictwa w Warsztatach jeśli jego strój jest niezgodny z niniejszym Regulaminem. Uczestnik (Grupy MAMiątka i
MAMinki) zobowiązuje się do uczęszczania na Warsztaty w odpowiednim stroju, tj.: wygodny strój w dowolnym kolorze
(w przypadku spódniczek i sukienek Uczestnik powinien mieć także getry lub krótkie spodenki), buty zmienne z twardą
podeszwą oraz upięte włosy. Rodzic/Opiekun MAMiątka zobowiązany jest do zmiany obuwia.
9. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznych regulaminów na terenie placówki, w której odbywają się
Warsztaty, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz zachowania czystości i poszanowania mienia.
10. Zaleca się, aby Uczestnicy Warsztatów nie przynosili i nie pozostawiali przedmiotów wartościowych na terenie
placówki (np. laptopów, telefonów komórkowych, tabletów, itp.) Za mienie Uczestników Warsztatów oraz przedmioty
pozostawione na terenie placówki Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
11. Zabrania się wnoszenia i spożywania posiłków (wyjątek stanowią przerwy) i gum do żucia w trakcie trwania
Warsztatów, z wyjątkiem wody niegazowanej.
12. Uczestnicy mogą dokonywać zmian/przeniesień między grupami warsztatowymi. Zgodę na zmianę/przeniesienie
udziela Młodzieżowa Akademia Musicalowa po konsultacji z instruktorem oraz po weryfikacji dostępności miejsca w
określonej grupie. Zapytania należy kierować tylko i wyłącznie w formie wiadomości w systemie LangLion do
Administratora właściwej grupy:
Grupy Młodzieżowe Yellow/Red/Blue/White: Administrator Grupy Młodzieżowe/MAMersi/Warsztaty
Grupy MAMiątka i MAMinki: Administrator MAMiątka/MAMinki/MAMuty
Grupa MAMuty: Administrator MAMiątka/MAMinki/MAMuty
Grupa MAMersi: Administrator Grupy Młodzieżowe/MAMersi/Warsztaty
13. Prowadzący w porozumieniu z instruktorami zastrzega sobie prawo do przeniesień Uczestników Warsztatów
pomiędzy grupami biorąc pod uwagę predyspozycje indywidualne, dojrzałość, poziom zaawansowania Uczestnika oraz
dobro całej grupy. Są to decyzje niepodważalne.
14. W przypadku choroby lub niedyspozycji Prowadzącego do prowadzenia Warsztatów zostaje wyznaczony inny
prowadzący w zastępstwie, bez uprzedniej konieczności informowania uczestników.
15. W szczególnych sytuacjach ustalone godziny lub daty Warsztatów mogą ulec zmianie. O tym fakcie Uczestnicy
zostaną powiadomieni odpowiednio wcześniej przez Prowadzącego.
16. W szczególnych przypadkach Warsztaty mogą zostać odwołane. Prowadzący zobowiązuje się wówczas do
wyznaczenia innego terminu zajęć.
17. Udział w projektach realizowanych w ramach Warsztatów jest obowiązkowy dla wszystkich Uczestników Warsztatów.
18. Udział w dodatkowych projektach nie jest obowiązkowy; doboru grup Uczestników do poszczególnych projektów
dokonują ich realizatorzy.
19. Uczestnik zobowiązuje się do systematycznego zapoznawania się z informacjami zamieszczanymi w systemie
LangLion. Organizator nie odpowiada za nieprzygotowanie Uczestnika do Warsztatów wynikające z niedokładnego
odczytywania wiadomości.

IV. ORGANIZACJA ZAJĘĆ ZDALNYCH
1.Każdy Uczestnik przed rozpoczęciem Warsztatów otrzymuje indywidualny login oraz hasło do systemu LangLion. W
przypadku małoletniego Uczestnika, indywidualny login i hasło otrzymuje także jego przedstawiciel ustawowy.
2. Warsztaty odbywają się regularnie w zorganizowanych grupach z wykorzystaniem systemu LangLion oraz wybranego
przez Prowadzącego rozwiązania teleinformatycznego.
3. W celu zapewnienia jak najlepszych świadczonych usług i maksymalnego bezpieczeństwa Uczestników Warsztatów, Prowadzący prowadzi listy obecności Uczestników Warsztatów.
4. Uczestnik zobowiązuje się uczęszczać na Warsztaty regularnie. W przypadku zaległości w programie
spowodowanych częstą nieobecnością Uczestnika, Uczestnik może zostać niedopuszczony do wzięcia udziału w
pokazie kończącym rok pracy oraz innych dodatkowych projektach.
5. W przypadku braku sumienności, dyscypliny i zaangażowania w przygotowanie się do Warsztatów oraz realizacji
ustalonego programu, Uczestnik może zostać niedopuszczony do wzięcia udziału w pokazie kończącym rok pracy oraz
innych dodatkowych projektach.
6. Uczestnik zobowiązuje się do zalogowania na Warsztaty i próby przed pokazami na 10 minut przed ich planowanym
rozpoczęciem.
7. Uczestnik zobowiązuje się do uczęszczania na Warsztaty w odpowiednim stroju, tj.: strój treningowy, sportowe buty
zmienne z twardą podeszwą oraz upięte włosy. Uczestnik przed rozpoczęciem Warsztatów przygotowuje niegazowaną
wodę do picia oraz przestrzeń niezbędną do udziału w Warsztatach ruchowych.
8. Uczestnicy mogą dokonywać zmian/przeniesień między grupami warsztatowymi. Zgodę na zmianę/przeniesienie
udziela Młodzieżowa Akademia Musicalowa po konsultacji z instruktorem oraz po weryfikacji dostępności miejsca w
określonej grupie. Zapytania należy kierować tylko i wyłącznie na adres odpowiedni dla danej grupy:
Grupy Młodzieżowe Yellow/Red/Blue/White: Administrator Grupy Młodzieżowe/MAMersi/Warsztaty
Grupy MAMiątka i MAMinki: Administrator MAMiątka/MAMinki/MAMuty
Grupa MAMuty: Administrator MAMiątka/MAMinki/MAMuty
Grupa MAMersi: Administrator Grupy Młodzieżowe/MAMersi/Warsztaty
9. Prowadzący w porozumieniu z instruktorami zastrzega sobie prawo do przeniesień Uczestników Warsztatów pomiędzy
grupami biorąc pod uwagę predyspozycje indywidualne, dojrzałość, poziom zaawansowania Uczestnika oraz dobro całej
grupy. Są to decyzje niepodważalne.
10. W przypadku choroby lub niedyspozycji Prowadzącego do prowadzenia Warsztatów zostaje wyznaczony inny
prowadzący w zastępstwie, bez uprzedniej konieczności informowania uczestników.
11. W szczególnych sytuacjach ustalone godziny lub daty Warsztatów mogą ulec zmianie. O tym fakcie Uczestnicy
zostaną powiadomieni odpowiednio wcześniej przez Prowadzącego.
12. W szczególnych przypadkach Warsztaty mogą zostać odwołane. Prowadzący zobowiązuje się wówczas do
wyznaczenia innego terminu zajęć.
13. Udział w projektach realizowanych w ramach Warsztatów jest obowiązkowy dla wszystkich Uczestników Warsztatów.
14. Udział w dodatkowych projektach nie jest obowiązkowy; doboru grup Uczestników do poszczególnych projektów
dokonują ich realizatorzy.
15. Uczestnik zobowiązuje się do systematycznego zapoznawania się z informacjami zamieszczanymi w systemie
LangLion. Organizator nie odpowiada za nieprzygotowanie Uczestnika do Warsztatów wynikające z niedokładnego
odczytywania wiadomości.

V. ZAPISY NA WARSZTATY
1. Zapisy na Warsztaty grup MAMiątka, MAMinki, MAMuty oraz MAMersi dokonują się poprzez formularz zgłoszeniowy
umieszczony na stronie https://mam.langlion.com/. Zgłoszenia przyjmowane są w okresie trwającej rekrutacji zgodnie z
terminami podanymi na stronie internetowej: www.mam-musical.pl.
2. Zapisy na Warsztaty w grupach Młodzieżowych odbywają się w formie przesłuchań. Organizator zastrzega sobie
prawo do przeprowadzenia zapisów na Warsztaty podczas przesłuchań stacjonarnych w wyznaczonej przez
Organizatora lokalizacji lub podczas przesłuchań zdalnych.
3. Zapisy na Warsztaty w grupach Młodzieżowych realizowane są w trzech etapach:
3.1 pierwszy - poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie https://mam.langlion.com/. Zgłoszenia
przyjmowane są w okresie trwającej rekrutacji zgodnie z terminami podanymi na stronie internetowej: www.mam-
musical.pl;
3.2 drugi - poprzez udział w przesłuchaniach rekrutacyjnych w formie stacjonarnej lub zdalnej, które odbywają się w
wyznaczonym terminie. O terminie przesłuchań, kandydat, który pomyślnie przeszedł pierwszy etap zostanie
poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail;
3.3 trzeci - poprzez zapoznanie się z Regulaminem i podpisanie Umowy oraz uiszczenie pierwszej Opłaty zgodnie z
harmonogramem płatności zawartym w Umowie.
4. Informator rekrutacyjny zawierający zasady oraz harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie internetowej
www.mam-musical.pl.
5. Kandydat ma prawo wskazania w formularzu zgłoszeniowym preferowanej grupy warsztatowej najdogodniejszej dla
niego pod względem terminu Warsztatów. O ostatecznym przyjęciu kandydata na Warsztaty konkretnej grupy decydują
Prowadzący, według wyznaczonych kryteriów, po przeprowadzonych przesłuchaniach (grupy Młodzieżowe), bądź
kolejność nadesłanych zgłoszeń (MAMiątka, MAMinki, MAMuty, MAMersi). W przypadku ilości zgłoszeń przekraczającej
liczbę dostępnych miejsc w poszczególnych grupach warsztatowych, kandydaci wpisywani są na listy rezerwowe.
6. Kryteria oceny w przesłuchaniach do grup Młodzieżowych:
Predyspozycje głosowe - nośność i otwartość głosu, intonacja (czystość śpiewania), dykcja, intuicja wyrazowa;
Predyspozycje ruchowe - wyobraźnia ruchowa, poczucie rytmu, koordynacja, ekspresja ciała;
Predyspozycje mentalne - wyobraźnia głosowo-ruchowa, otwartość sceniczna, wrażliwość, odwaga wkraczania w
zadanie, sposób wypowiadania się;
Poziom zaawansowania - określenie zaawansowania w skali od 1 do 10 powyższych elementów.

VI. REZYGNACJA Z WARSZTATÓW
1. Umowa może zostać rozwiązana w trakcie jej trwania przez każdą ze stron za jednomiesięcznym pisemnym
wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca następnego. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień
zawartych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z Uczestnikiem ze skutkiem
natychmiastowym.
2. Do czasu rozwiązania Umowy, w tym również przez cały okres trwania wypowiedzenia, Uczestnik zobowiązany jest do
uiszczenia Opłaty (w tym jej raty), na zasadach określonych w § 2 Umowy.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w Warsztatach, Uczestnik zobowiązuje się do pisemnego poinformowania
Prowadzącego o tym fakcie wyłącznie poprzez wiadomość w systemie LangLion na adres:
Grupy Młodzieżowe Yellow/Red/Blue/White: Administrator Grupy Młodzieżowe/MAMersi/Warsztaty
Grupy MAMiątka i MAMinki: Administrator Mamiątka/MAMinki/MAMuty
Grupa MAMuty: Administrator Mamiątka/MAMinki/MAMuty
Grupa MAMersi: Administrator Grupy Młodzieżowe/MAMersi/Warsztaty

VII. CENNIK 2020/2021:

Grupy Młodzieżowe YELLOW/RED/WHITE – 270 zł/os./mies.
Grupa Młodzieżowa BLUE – 290 zł/os./mies.
MAMuty – 240 zł/os./mies.
MAMinki – 170 zł/os./mies.
MAMiątka – 120 zł/os./mies.

Dla Grup Młodzieżowych, MAMinków i MAMiątek dostępne są rabaty w wysokości:
10 % - Karta Dużej Rodziny
10 % - dla rodzeństw (2 osoby)
15 % - dla rodzeństw (3 osoby)

Galeria naszych zdjęć zobacz naszą galerię na facebook Zobacz całą galerię